REHAKU

Rehabilitace

Rehabilitace ve zdravotnictví je definována pojmem léčebná rehabilitace, jež je nedílnou součástí zdravotní péče. Léčebná rehabilitace zahrnuje soubor medicínských preventivních, diagnostických a léčebných postupů vedoucích k obnovení maximální funkční zdatnosti jedince postiženého na zdraví a vytvoření podmínek pro její dosažení.
Vždy se provádí ve spolupráci rehabilitačních lékařů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů a dalších odborníků.

Metody léčebné rehabilitace zahrnují manuální medicínu, fyzioterapii a fyziatrii (fyzikální terapii). Léčebné postupy se vybírají dle funkčních projevů onemocnění a vedou ke zkvalitnění funkce pohybového aparátu, snížení bolesti, zlepšení kondice a soběstačnosti. 

Nejčastější poruchy funkce pohybového aparátu vznikají na podkladě chronického přetěžování pohybového aparátu v zaměstnání nebo po sportovních aktivitách, jako následky degenerativních nemocí páteře a kloubů, zánětů, cévních mozkových příhod, pooperačních stavů, úrazů, atd.

Velkou část funkčních poruch pohybového aparátu však mohou způsobovat i na tělesné úrovni projevené stavy úzkosti či emočního napětí (při častém nebo dlouhodobém stresu), které mohou být spojené se zvýšeným napětím svalů a následně i bolestí, snadnější tvorbou blokád i zhoršeným držením těla.

Komplexní pohled na pacienta je u nás standardem, stejně jako individuální přístup k pacientovi při indikaci léčby.

Před stanovením cílené individuální terapie je v našem zdravotnickém zařízení každý pacient vyšetřen rehabilitační lékařkou. Klinické vyšetření je zaměřeno na diagnostiku a diferenciální diagnostiku poruch pohybového aparátu.

V případě, že je třeba upřesnit příčinu potíží, je pacient odeslán na zobrazovací vyšetření (RTG, UZ) nebo mu je vydána žádanka k vyšetření jiným specialistou (např. ortopedem, neurologem, revmatologem). 

Výběr a rozvržení terapií je plánován s přihlédnutím na konkrétní nálezy na pohybovém aparátu, přidružená onemocnění, dlouhodobě užívané léky, pohybové schopnosti daného pacienta, charakter zaměstnání ve smyslu specifických typů přetěžování, míru volnočasových pohybových aktivit a případné kontraindikace.

V rámci ošetření rehabilitační lékařkou jsou primárně využívány metody myoskeletální (manuální) medicíny, v indikovaných případech i aplikace suché jehly, GUNA MD kolagenových injekcí, kineziotaping nebo i další metody jako akupunktura, Bachovy květové esence.

Rehabilitační léčbu dle lékařského předpisu u nás provádí zkušení fyzioterapeuti, kteří při první návštěvě pacienta zhodnotí jeho současný stav při komplexním nebo cíleném kineziologickém (pohybovém) vyšetření a léčba pacienta pak probíhá v sérii návštěv s využitím individuálně volených technik (rehabilitačních postupů).

Nedílnou součástí všech individuálních terapií je i instruktáž k úpravě pohybových stereotypů (zejména korekce nesprávného sezení nebo jiných vynucených poloh) a též instruktáž k provádění individuálních cvičení doma, případně zácvik rodinného příslušníka. 

Bez aktivního přístupu pacienta a jeho spolupráce však není úspěch léčby zaručen!

Techniky a postupy, které jsou využívány našimi fyzioterapeuty

Techniky (myoskeletární) manuální mediciny: 

Techniky měkkých tkání - Ošetření zaměřené na svaly, šlachy, podkoží a kůži; které slouží k uvolnění zvýšeného napětí svalů a k odstranění tzv. reflexních (obvykle bolestivých) změn ve svalech a okolních strukturách. 

Mobilizace - při mobilizační terapii se navrací hybnost a správné postavení periferních kloubů a páteře manuální technikou. Nejčastěji se používá u funkčních kloubních blokád, které jsou bolestivé, omezují pohyb a vedou ke zvýšenému svalovému napětí.

Ruční trakce - Při trakci provádí terapeut tah v ose kloubu, a to buď opakovaně po krátkou dobu a nebo kontinuálně delší dobu. Jejím cílem je navrácení hybnosti kloubů, páteře, uvolnění kořenového dráždění u výhřezů plotének v krční a bederní páteři. 

Postizometrická relaxace (PIR) - slouží ke zvětšení rozsahu pohybu v kloubech nebo protažení zkrácených (hypertonických) svalů s využitím reflexních vlastností svalových a kloubních receptorů. 

Reflexní a vazivová masáž - při této léčebné metodě se působí přes nervová zakončení v oblasti zad na vnitřní struktury a orgány. Jednotlivé orgány a tkáně organismu jsou zásobeny vzájemně propojenými nervovými vlákny a při změnách v útrobních orgánech tak mohou druhotně vznikat změny na povrchu těla, ve svalech či jiných vnitřních orgánech. Ošetření těchto reflexních změn v podkoží, svalech a na periostu vede k ovlivnění funkce pohybového aparátu, ale i činnosti vnitřních orgánů, nervů a cévního systému. Na rozdíl od klasické masáže se reflexní masáž provádí na sucho, bez použití masážních prostředků a liší se specifickým pořadím jednotlivých hmatů. Využívá se především u funkčních, degenerativních a chronických revmatických onemocnění páteře a kloubů, u poúrazových stavů, u poruch prokrvení a u funkčních onemocnění útrobních orgánů.

Fyzioterapeutické metody: 

Individuální kinezioterapie (individuální pohybová terapie, dříve individuální léčebná tělesná výchova – LTV) s využitím analytických metod k posílení svalové síly oslabených nebo paretických svalů, zvětšení rozsahu pohybu kloubů, cvičení s pomůckami, nácvik správného dechového stereotypu, správného stereotypu chůze apod.

Specializované metody, koncepty  na neurofyziologickém podkladě: 

  • Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS )

Technika dle profesora Koláře pracuje se začleněním svalů do jednotlivých biomechanických řetězců. Jednotlivé cvičební pozice a polohy vycházejí z vývojových stádií člověka (pohybové vzory dle dítěte do cca 1,5 roku věku) a respektují tak fyziologii pohybu, tedy jeho provedení ve všech rovinách. Je vhodná pro léčbu bolestí zad, vadné držení zad, skoliózy, pooperační stavy páteře, neurologická onemocnění, bolesti kloubů, ke zlepšení koordinace pohybů, vč. sportovců 

  • Senzomotorika
    (metoda
    senzomotorické stimulace, SMS)

Koncept dle profesora Jandy využívá schopností centrálního nervového systému zachovávat funkční rezervu daného pohybu při nejrůznějších poruchách. Při poruše jednoho pohybového vzorce lze tento vzorec senzoricky stimulovat a tím poruchu léčit a obnovovat funkci. Cílem terapie je tedy znovuobnovení pohybových stereotypů a předtím naučených vzorců, které mozek přestal automaticky používat. Tato metoda se využívá se při léčbě funkčních poruch pohybového aparátu, hypermobilitě, u chronických bolestí páteře, vadného držení těla, lehčích forem idiopatické skoliózy, doléčování poúrazových a pooperačních stavů pohybového ústrojí, nestabilitě kolen, kotníků.  Nevhodné je použití techniky při akutní bolesti.

  • McKenzie metoda (MDT): 

Metoda Robina McKenzieho se opírá o klinickou diagnózu s využitím mechanické diagnózy a speciální pohybovou terapii zakládající se na aktivním cvičení speciálně vybraných cviků pro daného pacienta. Vyšetření je stejně  spolehlivé jako drahá diagnostická vyšetření. Podstatou a trvalejším efektem léčby je ovlivnění samotné příčiny vzniku onemocnění (nejen jeho důsledku) a možnosti autoterapie. Metoda je vhodná u všech problémů páteře, periferních kloubů nebo svalů.

  • Metoda dle Mojžíšové

Metoda dle Ludmily Mojžíšové byla primárně určená k léčení bolestí zad u funkčních poruch pohybového aparátu, v roce 1991 byla uznána ministrem zdravotnictví jako metoda první volby k léčbě funkční ženské sterility. Využívá techniky měkkých tkání, mobilizace žeber, páteře, kostrče (včetně mobilizace přes konečník, upravuje svalové nerovnováhy (dysbalance), zejména v oblasti pánevního dna. Je vhodná k léčení bolestí páteře, hlavy, bolestí v oblasti pánve, kostrče a kyčelních kloubů.

Fyzikální terapie:

Ve vhodných případech aplikujeme fyzikální terapii, zejména za účelem snížení bolesti, uvolnění nadměrného svalového napětí, zlepšení hojení tkání. 

Naše přístrojové vybavení: 

Magnetoterapie:

Magnetoterapie využívá pulzního elektromagnetického pole. K aplikaci se využívají válcové nebo ploché aplikátory. Má protizánětlivý, protibolestivý účinek, způsobuje roztažení cév, zvyšuje látkovou výměnu, snižuje otoky tkání, uvolňuje svalové napětí, urychluje hojení kostí i měkkých tkání. Je indikována zejména u degenerativních, zánětlivých a funkčních onemocněních pohybového aparátu, po úrazech, operacích. Aplikuje se na oblečené tělo, je možné ji využít i u pacientů s kloubními náhradami. Kontraindikována je u těhotných a u onkologických pacientů a pacientů s kardiostimulátorem.

Elektroterapie:   

Terapie, využívající různé druhy elektrických proudů, které zlepšují prokrvení tkání, uvolňují napětí svalů nebo je posilují. Podle typu elektrického a jeho frekvence, amplitudy a dalších parametrů může mít účinky protibolestivé , myostimulační a myorelaxační (ovlivnění svalového napětí), hyperemické (zvýšení prokrvení a metabolismu tkání), protizánětlivé a protiotokové. 

Obecně se elektroterapie doporučuje při léčbě pohybového systému, chronických revmatických onemocnění i degenerativních změnách, při zánětech šlach či kloubů, u pooperačních a poúrazových stavů.

U nás aplikujeme: TENS,  DD proudy (diadynamické proudy), IF proudy (interferenční proudy), Tröbertovy proudy.

Léčebný ultrazvuk: 

Patří mezi mechanoterapie, při jeho aplikaci neprochází tkáněmi žádný elektrický proud. Aplikuje buď na místo bolesti, na příslušný míšní kořen nebo v dráze nervu. Kontakt hlavice přístroje s tkání musí být vždy udržován kontaktním médiem (parafínový olej nebo vodivý gel).

Forma aplikace je kontinuální nebo pulzní. Způsobuje mikromasáž tkání, doprovázenou současným prohřátím v místě aplikace. 

Výsledkem je zvýšené místní prokrvení a zlepšení metabolismu ve tkáních, urychlení hojení, snížení otoků, uvolnění svalového napětí, snížení bolesti. Vhodné je využití  u bolestivých stavů pohybového aparátu, poúrazových stavů , kde potřebujeme dosáhnout výše uvedených efektů. 

Laser : 

Laser ( z anglického Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) generuje elektromagnetické koherentní záření v oblasti viditelného světla, které je unikátní svými vlastnostmi (stejná vlnová délka, vlnění pouze v jedné rovině, světlo kmitá v jedné frekvenci a v jedné fázi, vyznačuje se malou rozbíhavostí paprsku). Laserový paprsek umožňuje přenášet velké množství energie infračerveného spektra, které proniká hluboko do tkání bez toho, aby poškodil povrchovou vrstvu kůže. Absorpcí záření dochází k excitaci molekul a ovlivnění biochemických reakcí v buňkách a tkáních, zlepší se cirkulace krve a lymfy ve tkáních a tedy jejich výživa. Výsledným účinkem záření je regenerace poškozených tkání, novotvorba cév a aktivace tvorby kolagenu, s výrazným efektem protizánětlivým a protibolestivým.

Laser se aplikuje se bezkontaktně, je vhodný k léčení bolestivých stavů pohybového systému, při zánětech (tendinitidy, epikondilitidy, burzitidy) i degenerativních změnách(artrózy), při neuralgických bolestech (např. po pásovém oparu), při poúrazových stavech (např. kontuze, distorze), výrazně urychluje hojení jizev. 

V našem zařízení používáme výkonnou laserovou sprchu značky BTL, která představuje progresivní léčebný postup při laserovém ošetřování.

Biolampa:

Biolampa vyzařuje polarizované světlo, které svítí v široké oblasti spektra vlnových délek a to pouze v jedné rovině . Polarizované světlo působí povrchově, ale má též schopnost cíleně proniknout do hlubších struktur tkáně a šířit se v ní a napomáhat regeneraci buněk.

Účinky jsou protibolestivé, protizánětlivé, zlepšuje se prokrvení v tkáních a urychluje se hojení. Biolampa je vhodná k léčení bolestivých stavů pohybového aparátu při zánětech i degenerativních změnách, k podpoře hojení povrchových, zejména plošných jizev, bércových vředů, oparů apod.

Solux:

Solux nebo také infračervená lampa  vyzařující  infračervené vlny, které naše tělo absorbuje na větší ploše. Světelné paprsky pronikají do těla a absorbují ho v hloubkách 4 a více centimetrů. V hlubších částech podkoží se rozvibrují molekuly vody, které vytvářejí teplo. Z cév se do krve působením tepla uvolňuje oxid dusnatý a společně s ním odcházejí z těla i další škodlivé látky. Cévy jsou prostupnější a tělo se celkově regeneruje, je tak podpořen proces samoléčby. Využívá se pro léčbu chronických bolestivých stavů pohybového systému, na podporu imunity. 

Adresa
Rehabilitace a akupunktura s.r.o.
Hybernská 1617/40
Praha 1
Copyright © 2004–2022 Rehabilitace a akupunktura | design & kód Karolína Vyskočilová
crossmenu